Üye Profili
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği´nin kuruluş amacı sadece projeler üretmek değildir aynı zamanda bireyin, kurumların ve toplumun dönüşümüne katkı sağlamayı hedefledik.
Üye Profili
GYİAD´ın üye profilini 23-55 yaşları arasında, işyeri sahibi/üst düzey yöneticisi ve üniversite mezunları oluşturmaktadır.
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik Hükümleri
 
Genel Üyelik Şartları:

Madde 6. Derneğe, 
a) Derneğin amaçlarını kabul eden, madde 7’de belirtilen şartları haiz gerçek kişiler ile madde 8’de belirtilen şartları haiz tüzel kişiler ve   
b) TC vatandaşı olmayan gerçek kişiler için yukarıdaki şarta ek olarak, Türkiye’de ikamet etme hakkını haiz kişiler,
üye olabilir.
Asli üyelik başvuruları aşağıdaki şekilde yapılır. Başvuru üzerine yapılacak kabul veya red işlemleri aşağıda sıra ile belirtilmiştir.
 
a) Derneğe üye olmak için, asli veya fahri en az iki üyenin, Yönetim Kurulu’na yazılı takdimde bulunarak referans olması gereklidir. Genel Sekreter, tek başına vereceği referansla, Yönetim Kurulu’na aday üye başvurusu sunabilir.
b) Yönetim Kurulu, üyelik talebini gündeme alır ve açıkça Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından gizli oylama talep edilmedikçe açık oylama usulüyle oylanarak karara bağlanır.
c) Üye başvurusunun olumlu kabul edilebilmesi için, toplantıdaki oy kullanmaya yetkili kişilerin en az 2/3’ünün kabul oyu gereklidir.
d) Yönetim Kurulu tarafından, aday üyenin üyelik başvuru reddedilirse, red kararı, 30gün içerisinde üyelik başvurusunda bulunan kişiye yazı ile Genel Sekreter imzası ile bildirilir.
 
Reddedilen başvuru sahibi kişi, ancak red kararının tebliği üzerinden 1 yıl geçtikten sonra bu maddedeki usullere uygun olarak yeniden üyelik başvurusu yapabilir.  
 
Üyelik, giriş ve yıllık aidat ücretlerinin tamamının ödenmesinden sonra geçerli hale gelir ve üyelikten doğan haklarını kullanabilir. 
Derneğe giriş, Tüzük’te belirtilen tüm hak ve yükümlülükleri tümüyle kabul etmek demektir.  
Üyelik başvurusunda bulunanlar, üyelik giriş ve yıllık aidat ücretlerinin tamamını ödemedikçe Dernek üyeliğine kabul edilemez.
Üye, üyelik süresince iletişim bilgilerini (adres- e-posta- cep telefonu v.b.) güncel tutmakla ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde 30 gün içerisinde Dernek’e yazılı olarak değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür.   
 
 
ÜYELİK ŞARTLARI
  • En az 2 GYİAD üyesinden referans mektubu
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Şirket kuruluş gazetesi örneği
  • Yeni tarihli faaliyet belgesi
  • Adli Sicil Kaydı
Copyright © GYİAD 2019. Tüm hakları saklıdır.